Подношење пријаве за обављање делатности електронских комуникација

Обавештење о промени/престанку обављања делатности електронских комуникација

Оператор је дужан да о свакој промени или престанку обављања делатности електронских комуникација, Агенцији достави обавештење у писаном облику, оверено и потписано од стране лица овлашћеног за заступање, најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене или престанка обављања делатности електронских комуникација, као и одговарајућу документацију којом то потврђује (решење о брисању из регистра привредних субјеката, фотокопију судске пресуде о забрани обављања делатности, купопродајни уговор са другим оператором са видљивим датумом купопродаје и условима под којима се преузимају ек мрежа и претплатници,...). У случају престанка обављања делатности, неопходно је да се оператор у обавештењу изјасни о статусу корисника и електронске комуникационе мреже (уколико ју је оператор поседовао) након престанка обављања делатности.