Новости

РАТЕЛ донео решење о условима пружања јавних електронских комуникационих услуга на фиксној локацији путем јавних мобилних комуникационих мрежа коришћењем CLL технологије (Cellular Local Loop)
19.04.2018.

У циљу подстицања конкуренције електронских комуникационих мрежа и услуга на технолошки неутралној основи, унапређивања њиховог капацитета, односно квалитета, доприноса развоју тржишта електронских комуникација и заштите интереса корисника електронских комуникација, сходно члану 3. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14), Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) спровела поступак одређивања услова под којим се операторима јавних мобилних комуникационих мрежа, дозвољава да крајњим корисницима пружају електронске комуникационе услуге на фиксној локацији путем својих мобилних мрежа, у свим местима у којима има до 1500 становника према подацима Републичког завода за статистику из последњег званичног пописа у Републици Србији и донела одговарајуће решење број: 1-01-3491-301/16-5 од 9.9.2016. године.

У протеклом периоду број корисника електронске комуникационе услуге на фиксној локацији која се реализује путем мобилних мрежа (Cellular Local Loop - CLL), није се у значајној мери повећао и одређени оператори су затражили од Агенције да преиспита одлуку у погледу ограничења коришћења наведене технологије.

Стога је Агенција, сагласно одредби члана 94. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16, у даљем тексту: ЗУП), у вези са чл. 7. и 9. ЗУП, дана 28.12.2017. године, јавним саопштењем покренула управни поступак за доношење новог решења којим ће бити регулисано пружање електронске комуникационе услуге на фиксној локацији путем јавних мобилних комуникационих мрежа и позвала операторе да се изјасне на чињенице и околности које су предмет, односно чињенична грађа ове управне ствари.

Након оцене достављених изјашњења оператора на чињенице и околности које су предмет ове управне ствари, Агенција је 16.4.2018. године донела ново решење о условима под којим се дозвољава пружање јавних електронских комуникационих услуга на фиксној локацији путем јавних мобилних комуникационих мрежа коришћењем CLL технологије (Cellular Local Loop) у местима до 3000 становника, а које се јавно доставља.

Јавно објављивање овог решења извршено је дана 19.4.2018. године, сагласно члану 78. ЗУП. Сматра се да је јавно достављање овог решења извршено када истекне 15 дана од када је исто објављено на Интернет страници и огласној табли Агенције, односно 4. маја 2018. године.